कोषको प्रभावकारी सञ्चालनको लागि निर्देशक समिति र लगानी समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।